Oryantal Tütün Paketleme A.Ş. Kalite Politikası


Yönetim sistemi politikamız, kalite sistemimizin, yasaların, müşteri ihtiyaçlarının, bu dokümanda “Referans Dokümanlar” bölümünde atıfta bulunan dokümanların ve çağımızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde şu temel prensipler üzerine kurulmuştur:


Müşteri memnuniyeti

Sürekli gelişme

Çevre duyarlılığı

Sosyal sorumluluk


OTP üst yönetimi aşağıdaki maddeleri kalite ve çevre politikası olarak kabul eder ve uygulamasını güvence altına alır, gerçekleşmesi için gerekli kaynakları temin eder:


Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun kalitede ürün temini ve müşteri memnuniyetin sürekli iyileştirilmesi,

Müşteri ve tedarikçilerle verimli ve katılımcı ilişkilerin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi,

Kalite ve çevre sistemi dokümanlarında açıklanan kalite, çevre ve sosyal sorumluluk hedeflerinin uygulanması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi,

Faaliyetlerimizde çevre etkilerinin izlenmesi, kontrolü ve iyileştirici tedbirler alınması, biyolojik çeşitliliğin korunması,

Enerji tasarrufu, kilo başına karbon emisyonu azaltma ve çevre duyarlılığı adına, öncelik sırasına göre 1)tüketimi azaltmak 2)yeniden kullanmak 3) geri dönüştürmek

Sürdürülebilir pazar gücü için kalite ve çevre sistemi gerekliliklerinden taviz vermeden ürün maliyetinin düşürülmesi,

Kalite ve çevre sisteminin periyodik olarak denetlemesi ve iyileştirilmesi,

Enerji ve doğal kaynak kullanımının yönetilmesi ve verimlilik arttırıcı tedbirler alınması,

Çalışan ve tedarikçilerimizin kalite, çevre ve sosyal sorumluluk taahhütlerimizin yerine getirilmesinin sağlanması, STP uyumlu iyi işgücü uygulamalarının izlenmesi ve desteklenmesi, haksız işgücü uygulamalarının engellenmesi

Çalışan ve tedarikçilerimize karşı sosyal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi,

Ulusal ve uluslararası tüm yasa, mevzuat ve sözleşmelere uyulması, tedarikçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi,

Uygun ve etkin iletişim kaynaklarının sağlanması,

İlgili ILO anlaşması maddelerine uyumlu olarak ırk, ten rengi, cinsiyet, cinsel tercih, sosyal sınıf, siyasi eğilim, din, ulusal kimlik, yaş ve özürlü olma durumu temelli en küçük bir çalışan ayrımcılığı yapılmaması, fırsat eşitliği, kişiye saygı ve insan ve çalışan hakları ilkelerine sadık kalınması,

Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz için yasalar tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde ve ILO anlaşmasının 138 ve 182 maddeleri gereğince çocuk işçi çalıştırılmasının engellenmesi

Kalite ve çevre yönetim sistemimizin organizasyonun her kademesinde anlaşılması ve uygulanması

Çalışanlarımız, müteahhitlerimiz ve ziyaretçilerimiz için yasalar tarafından belirlenmiş uygun çalışma ortamı sağlanması, gerekli iş güvenliği, ilk yardım ve sağlık tedbirlerinin alınması

Görev tanımında belirtilen yetkililer dışındaki tüm kişiler için her türlü ateşli, patlayıcı, kesici silah, alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanımının fabrikaya girişinin ve kullanımının engellenmesi,

Yangın ve acil hâl durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması


Kalite politikası uygunsuzlukları OTP, Özege ve AOT üst yönetimine sunulur ve öncelikli olarak değerlendirilir