Oryantal Tütün Paketleme A.Ş. Sürdürülebilir Çevre Politikası


Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; Çevresel performans açısından da sektörün lideri olmak temel hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için her türlü şirket faaliyetinin çevreye karşı sorumlu ve duyarlı bir şekilde yerine getirilmesine çalışılmaktadır. Çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul ve ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir.


Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır.


Sürdürülebilir bir dünya için, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı da kendisine ilke edinen Oryantal Tütün Paketleme A.Ş. gerek çalışma prensipleri gerek sosyal sorumluluk, toplumsal ve çevresel bilinç ve gerekse insan haklarına verdiği önemle aşağıdaki ilkeleri Sürdürülebilir Yönetim Sistem Politikasının yapı taşları olarak kabul etmektedir,

Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,

Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,

ISO 14064-1 Standardı kapsamında, İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi

Kurumsal sürdürülebilirlik politikaları geliştirmek ve sürdürülebilirlik performansını sürekli ölçerek raporlar yayınlamak

Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,

Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,

Sera ( karbon) gazlarının artışına bağlı olarak doğal dengenin bozulması sonucu sıcaklıkların artmasıyla üretim etkilenecektir. Fabrikada çalışmalar geliştirmek, atıkları azaltmak, alınacak önlemler ile şirketin maliyetini düşürmek ve tasarrufta bulunmasını sağlamak.

Doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutmak.

Atık miktarını azaltmak, atıkları mümkün olduğunca geri kazanarak çevreye zarar vermemek ve her türlü kirlenmeyi önlemek.

Çevresel kaza önleme çalışmaları yaparak çevreye olumsuz etkileri minimumda tutmak.

Tüm yatırımlarda çevreye zarar vermeyen teknolojiler kullanmak.

Tüm Çalışanlara karbon ayak izi azaltımı konusunda eğitimler vermek, onların sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak

Tedarikçilerinin çevresel performanslarını ve Enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama performanslarını denetlemek

Çalışanları uyum içinde yaşayan bir aile haline getirip, kalite ve çevre bilincini tüm çalışanlara yayarak takım çalışması ruhunu oluşturmak.

Şirket politikasını tedarikçilere benimsetmek, onların işbirliği ile yaymak.

Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,

Çevresel kaza önleme çalışmaları yaparak çevreye olumsuz etkileri minimumda tutmak.

Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda çevresel analizleri sistematik olarak yapmak,

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.

Sürdürülebilir çevresel politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmak.